Pastoraal Uitzend Bureau

De stichting Pastoraal Uitzend Bureau (PUB) is een stichting die statutair is gevestigd te
's- Hertogenbosch. Het fiscaal nummer van het PUB is 8072 77472. Het bestuur wordt gevormd door Bart Eigeman (voorzitter), Maurice Vissers, Corné van Asten, Betsy Wisselink (secretaris), Dineke van Dal en Karel van Duijvenbooden.

Missie
Het PUB (bestuur, medewerkers en vrijwilligers) maakt zich sterk om mensen in de gemeente ’s-Hertogenbosch die in de knel zijn gekomen via ontmoeting en contact eigen kracht te laten ontdekken, waardoor ze in staat zijn maatschappelijk te participeren en sociaal isolement wordt voorkomen of beëindigd.


Visie

Het PUB vertaalt de missie in de volgende doelen:

  • Het stimuleren van een gevoel van eigenwaarde met erkenning van eigen kracht en vaardigheden via het aanbieden van een zinvolle dagbesteding. Het PUB werkt volgens de zogenaamde presentiebenadering, dat wil zeggen dat het contact start vanuit de leefwereld van de doelgroep. Ontmoeting tussen medewerkers en deelnemers staat daarin centraal.

  • Het gaat om wederkerigheid: ook de medewerker/ begeleider laat iets van zichzelf en zijn kwetsbaarheid zien. Ons motto is dan ook: “vertrouwen geven is vertrouwen krijgen”. Deze wederkerigheid is essentieel voor onze aanpak. Het PUB creëert een gastvrije sfeer.

  • Het kenbaar maken aan de samenleving welke factoren ertoe leiden dat mensen in de knel raken teneinde tot oplossingen te komen. Dat betekent dat bestuur, medewerkers en vrijwilligers samen met de deelnemers hun bevindingen bespreken met de gemeente, met instellingen en met de achterban van het PUB. 
Logo

Uitleg van ons logo: Onze naam met twee pijlen. Bij het PUB ontmoeten verschillende mensen (verschillende kleuren) elkaar. De pijlen doen geen pijn, doorboren niet. Ze vinden elkaar, rusten tegen elkaar en zijn even puntig en even dik. Zo geeft dit logo uitstekend uitdrukking aan onze speerpunten: Gelijkwaardigheid, wederkerigheid, ontmoeten.